Algemene Voorwaarden

VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN JONGENEEL VERPAKKINGEN B.V.


I. ALGEMEEN:


1. Onderhavige algemene leveringsvoorwaarden, verder hieronder te noemen "de voorwaarden" liggen ten
grondslag aan de tussen "Jongeneel" en “ de afnemer” gesloten overeenkomst waarbij als Jongeneel geldt: de
besloten vennootschap Jongeneel Verpakkingen B.V., gevestigd te (2801 DA) Gouda aan de Meridiaan nr. 9 en
als "de afnemer” iedere contractant met Jongeneel.

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen, ook niet indien door de afnemer hiernaar is verwezen en Jongeneel deze verwijzingen niet schriftelijk
heeft afgewezen.

3. Indien een afnemer eenmaal onder toepasselijkheid van de voorwaarden van Jongeneel heeft gekocht, wordt hij
geacht stilzwijgend akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de voorwaarden bij alle daarna door hem opgegeven
orders ongeacht de aard van de order en ongeacht een al dan niet schriftelijke bevestiging van een dergelijke
order door Jongeneel.

4. Indien aan twee of meer afnemers gezamenlijk wordt verkocht, zijn deze ieder hoofdelijk onder toepassing van
de voorwaarden voor alle gevolgen van de gesloten overeenkomst aansprakelijk.

5. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarop Jongeneel deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.

6. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen en aan dergelijke afwijkingen kan de afnemer geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen,
tenzij de afwijking uitdrukkelijk schriftelijk voor meerdere transacties is overeengekomen.

7. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden
blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Jongeneel en afnemer
zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepaling in acht worden genomen.

8. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Jongeneel, voor de
uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

9. De afnemer, die één van zijn werknemers of een derde mondeling of schriftelijk opdracht pleegt te geven
goederen voor zijn rekening bij Jongeneel te kopen en af te halen, dient Jongeneel schriftelijk mee te delen, indien
de opdracht een einde heeft genomen. Indien dat niet geschied, is de afnemer aansprakelijk voor schade
welke voor Jongeneel mocht ontstaan, als goederen aan iemand zijn meegegeven, die namens de afnemer tot
het kopen en in ontvangst nemen van de goederen niet meer gerechtigd was.

10. Alle agenten, vertegenwoordigers, werknemers of anderen die een opdracht hebben ontvangen van Jongeneel,
of die zijn aangesteld danwel door Jongeneel in dienst zijn genomen, zullen ieder voor zich dezelfde bescherming
genieten en gerechtigd zijn tot dezelfde uitsluitingen, ontheffingen en beperkingen van aansprakelijkheid als
ten aanzien van Jongeneel zelf zullen gelden ingevolge deze algemene voorwaarden of ingevolge enige met Jongeneel
gesloten overeenkomst.

11. Het drukken in de bodem/zijvouw of achterzijde van onze naam, internet-adres en/of logo geeft geen recht op reclamatie.

 

2. AANBIEDINGEN, OFFERTES, PRIJZEN EN OVEREENKOMST:

 

12. Alle in folders en documentatie genoemde prijzen, gewichten, afmetingen, kleuren en overige gegevens met
betrekking tot de door Jongeneel te verkopen goederen en alle afbeeldingen, tekeningen en omschrijvingen van
die goederen zijn vrijblijvend en gelden als opgegeven met redelijke marges, tenzij schriftelijk door Jongeneel het
tegendeel is bevestigd. Afwijkingen geven de afnemer niet het recht om de ontvangst of betaling van de goederen
te weigeren of enigerlei vergoeding voor die afwijking te verlangen.

13. De door Jongeneel gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
Jongeneel is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de afnemer schriftelijk
binnen 30 dagen wordt bevestigd. Jongeneel heeft het recht om de offerte te herroepen zolang als deze door de
afnemer nog niet is aanvaard.

14. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

15. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege,
alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten,
in- en uitvoerrechten, transportkosten, kosten van op- en overslag, verzekering, milieuheffingen, verwijderingsbijdrage
en kosten van kwaliteitscontroles, tenzij anders aangegeven.

16. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Jongeneel
daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand,
tenzij Jongeneel anders aangeeft.

17. Opdrachten welke tot stand zijn gekomen door bemiddeling van vertegenwoordigers van Jongeneel binden
Jongeneel niet voordat Jongeneel deze opdracht schriftelijk heeft aanvaard dan wel wanneer Jongeneel tot
uitlevering is overgegaan.

18. Een overeenkomst komt tot stand na ondertekening door beide partijen van een overeenkomst van opdracht dan
wel door ondertekening door afnemer van de aanbieding van Jongeneel dan wel doordat Jongeneel door afnemer
feitelijk in staat wordt gesteld met diensten of de voorbereidingen daarvan aan te vangen. Overeenkomsten
worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van de afsluiting geldende prijzen. Indien zich om welke
reden dan ook na het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst en voor de definitieve oplevering prijsverhogingen
mochten voordoen, dan behoudt Jongeneel zich het recht voor om het prijsverschil aan de afnemer door
te berekenen. In het geval dat de prijswijziging een groter verschil betekent dan 5% van het factuurbedrag, heeft
de afnemer het recht de order te wijzigen.

19. Eventuele prijsstijgingen worden tijdig door Jongeneel bekend gemaakt.

20. Een samengestelde prijsopgave verplicht Jongeneel niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht
tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

3. LEVERING:


21. De plaats van de aflevering van goederen is in de regel het magazijn van Jongeneel.

22. Aan de leveringsplicht heeft Jongeneel in het geval van niet afnemen voldaan, indien zij de afnemer per
aangetekend schrijven kennis heeft gegeven van het feit, dat de goederen tot zijn beschikking staan. Hierna heeft
Jongeneel het recht om betaling te vorderen voordat wordt afgeleverd. Indien de goederen niet alsnog binnen 10
dagen na het aangetekende schrijven zijn afgehaald, heeft Jongeneel het recht om de order als geannuleerd te
beschouwen overeenkomstig artikel 37.

23. De goederen worden vervoerd op een wijze door Jongeneel te bepalen. Mits het vervoer door Jongeneel gebeurt,
zijn de goederen verzekerd en zijn de Algemene Vervoerscondities CMR Condities van toepassing. Indien het
vervoer niet door Jongeneel geschiedt, gebeurt dit voor rekening en risico van de afnemer. Hij dient voor verzekering
zorg te dragen.

24. Jongeneel leeft in de mate van mogelijkheid de leveringstermijnen, welke bij weeknummer worden opgegeven,
na. In geen geval kan vertraging in de levering enige sanctie tot gevolg hebben, noch ontbinding van de overeenkomst,
noch schadevergoeding.De levertijd begint niet te lopen dan nadat de afnemer alle voor de uitvoering van
de overeenkomst benodigde gegevens, materialen en – zo nodig – vergunningen ter beschikking heeft gesteld.

25. Afnemer dient erop toe te zien dat eventuele douanedocumenten tijdig aan de verantwoordelijke autoriteiten
worden geretourneerd bij gebreke waarvan de daarmee samenhangende extra kosten voor rekening van afnemer
komen.

26. In geval de order achteraf door de afnemer wordt gewijzigd, is Jongeneel niet meer gebonden aan de oorspronkelijke
overeengekomen en bevestigde leveringstermijn.

27. Indien aflevering niet plaats kan vinden op de afgesproken plaats of indien de afnemer redelijkerwijze een andere
wijze van vervoer of van aflevering kan verlangen, zijn de daarmee te maken extra kosten voor zijn rekening.

28. Aflevering gebeurt naast het voertuig. De afnemer draagt samen met de chauffeur zorg voor het lossen van de
goederen.

29. De goederen worden geacht door de afnemer te zijn aanvaard op het moment dat de goederen door de afnemer
in ontvangst zijn genomen.

30. Jongeneel heeft het recht om de verkochte goederen in gedeelten te leveren, tenzij complete levering schriftelijk
is overeengekomen. Indien in gedeelten wordt geleverd, wordt ieder gedeelte als een afzonderlijke overeenkomst
beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of uit de aard van de opdracht voortvloeit.

31. In geval van overmacht heeft Jongeneel de keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de
overeenkomst na minimaal 6 weken gerekend vanaf de orderdatum, ontbonden te verklaren in overeenstemming
met artikel 126.

 

4. OPSLAG:

 

32. Wanneer goederen bij Jongeneel zouden worden afgehaald, staan deze na het passeren van de afgesproken
leverdatum voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.

33. Indien is overeengekomen, dat de goederen door Jongeneel in bewaring zullen worden genomen, geschiedt
opslag voor risico van de afnemer. In dit geval geldt de toezending van de factuur als levering en kennisgeving
van opslag.

34. Indien door afnemer gekochte/bestelde zaken niet door Jongeneel kunnen worden afgeleverd op het overeengekomen
tijdstip zullen wij deze zaken voor risico van afnemer opslaan. De daaraan verbonden kosten komen voor
rekening van afnemer.

35. De afnemer heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van afroep. In dat geval kan een afzonderlijke afroeporder-
overeenkomst gesloten worden.

 

5. WIJZIGING IN DE OVEREENKOMST:


36. Gebeurtenissen die de basis van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk veranderen, zij het aan de zijde van de
afnemer, van Jongeneel of van de toeleverancier aan Jongeneel, geven Jongeneel het recht om de overeenkomst
geheel of ten dele te veranderen of aan de nieuwe omstandigheden aan te passen zonder dat hieruit een
vordering voor schadevergoeding kan voortvloeien.

37. Nu het gaat om de bestelling van productie-goederen, dat wil zeggen specifiek voor de afnemer door of voor
Jongeneel ontworpen goederen, is door de afnemer slechts te annuleren indien Jongeneel nog geen aanvang
heeft gemaakt/ laten maken met de productie. Jongeneel is in een dergelijk geval gerechtigd om kosten en
schade wegens winstderving van de afnemer te claimen, tussen partijen gesteld op 25% van het door de afnemer
bij afname te betalen bedrag, dan wel over het verschil tussen het uiteindelijk betaalde bedrag en het bedrag
bij volledige afname.

38. Behoudens het in artikel 37. gestelde, is annulering door de afnemer niet mogelijk. Indien de afnemer een order
geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden tot betaling van alle voor de uitvoering gemaakte kosten en
schade wegens winstderving, tussen partijen gesteld op het verschuldigde bedrag bij volledige afname.

39. Behoudens het gestelde in de onderhavige voorwaarden, kan de overeenkomst uitsluitend worden beëindigd
door ontbinding en zulks uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar
tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. De ontbinding
dient te geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.

40. Indien Jongeneel op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft
uitgevoerd, is de afnemer slechts bevoegd om de overeenkomst gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor
dat gedeelte, dat door Jongeneel nog niet is uitgevoerd.

41. Indien de afnemer in staat van faillissement mocht worden verklaard, surséance van betaling mocht aanvragenof verkrijgen, onder curatele mocht worden gesteld, mocht overlijden, tot liquidatie of verkoop van zijn zaak mocht overgaan en verder in geval er beslag op alle of op een gedeelte van de goederen van de afnemer mocht worden gelegd, is Jongeneel door de afnemer onherroepelijk gemachtigd, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, om de goederen van de plaats waar deze zich bevinden, weg te halen of te doen weghalen zonder dat voor het betreden van de desbetreffende plaatsen enige gerechtelijke maatregel nodig zal zijn en heeft Jongeneel het recht om zonder enige rechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door eenvoudige mededeling te ontbinden, onder voorbehoud tot schadevergoeding door een dergelijke aan afnemer te wijten ontbinding.

 

6. BETALINGEN:


42. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Jongeneel aan te geven wijze in de
valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting
niet op.

43. Indien de afnemer in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de afnemer van
rechtswege in verzuim. De afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke
handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal
worden berekend vanaf het moment dat afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige
bedrag.

44. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de afnemer zijn de vorderingen van
Jongeneel op de afnemer onmiddellijk opeisbaar.

45. Jongeneel heeft het recht de door afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering
van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en
de lopende rente.

46. Jongeneel is steeds gerechtigd bij uitvoering van de overeenkomst te besluiten goederen uitsluitend onder
rembours te leveren, danwel betaling vooraf te verlangen.

47. Jongeneel kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de afnemer een
andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Jongeneel kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien
daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

48. Indien de afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van afnemer. In ieder geval is afnemer
in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig
het Koninklijk Besluit van 27 maart 2012. Incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop
Jongeneel voor de invordering de hulp van derden heeft moeten inroepen.

49. Indien Jongeneel hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor
vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens
voor rekening van afnemer.

50. Bedragen die Jongeneel vóór een ontbinding op grond van het bepaalde in paragraaf 5 heeft gefactureerd in
verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd
verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD:

 

51. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Jongeneel tot volledige voldoening van al hetgeen Jongeneel, uit
welken hoofde dan ook, van de afnemer te vorderen heeft, ongeacht of zij reeds feitelijk aan de afnemer ter hand
zijn gesteld.

52. Goederen, die ingevolge een reparatie-opdracht worden vervangen, worden of blijven eigendom van Jongeneel
tot volledige voldoening van al hetgeen Jongeneel van de afnemer te vorderen heeft.

53. Het verbinden van de goederen ten behoeve van derden, bijvoorbeeld bankinstellingen, door bijvoorbeeld
verpanding of zekerheidsstelling e.d. is de afnemer niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Jongeneel.
De afnemer is verplicht om Jongeneel terstond te berichten, indien derden beslag leggen op onder eigendomsvoorbehoud
geleverde goederen.

54. Afnemer is verplicht de inhoud van deze eigendomsvoorbehoudsbepaling ter kennis te brengen van degene aan
wie door hem, door Jongeneel geleverde zaken, al dan niet tot zekerheid, in stil pand worden gegeven.

55. Zolang afgeleverde goederen niet het eigendom van afnemer zijn geworden, is hij verplicht de goederen voor zijn
rekening ten behoeve van Jongeneel te verzekeren.

56. Indien de afnemer in gebreke blijft met de betaling van enige geldsom aan Jongeneel, is Jongeneel gerechtigd
om alle goederen, voor zover deze reeds zijn geleverd, terug te halen. De afnemer machtigt Jongeneel om alle
goederen, ook de wel betaalde goederen voor een bedrag dat gelijk is aan de openstaande vordering, op kosten
van de afnemer weer in haar bezit te brengen. De afnemer verplicht zich om hiertoe zijn medewerking te verlenen.
Indien de afnemer na sommatie zijn medewerking onthoudt, verbeurt hij een onmiddellijk ten behoeve van
Jongeneel verschuldigde boete van 500 (vijfhonderd) euro per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd
het recht van Jongeneel om volledige schadevergoeding te eisen.

 

8. HOEVEELHEDEN EN MATEN:

 

57. De door de afnemer bestelde hoeveelheden worden door Jongeneel aangepast aan de door Jongeneel gehanteerde
minimum hoeveelheden/ verpakkingseenheden.

58. De in de overeenkomst vermelde hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven waarbij het Jongeneel is
toegestaan af te wijken van de opgegeven dan wel overeengekomen hoeveelheid

59. De afgeleverde hoeveelheden worden door Jongeneel op het afleveringsdocument vermeld.

60. Indien de afnemer een eventueel bezwaar tegen het afleveringsdocument niet binnen uiterlijk 24 uur na
ontvangst daarvan schriftelijk aan Jongeneel kenbaar maakt, wordt de op het afleveringsdocument vermelde
hoeveelheid geacht het geleverde juist weer te geven.

61. Jongeneel behoudt uitdrukkelijk het recht voor om niet ingrijpende details terzake van door Jongeneel te leveren
zaken te wijzigen zonder kennisgeving vooraf.

62. Tenzij uitdrukkelijk aangegeven gelden alle door Jongeneel opgegeven maten bij benadering. Indien de maten
door de afnemer zijn verstrekt draagt Jongeneel hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

63. Het door de afnemer na het tot stand komen van de overeenkomst wijzigen van opgegeven maten brengt met
zich mee dat de eventueel daarmee samenhangende kosten door Jongeneel in rekening kunnen worden gebracht
bij de afnemer.

 

9. TOLERANTIES:

 

64. Ten aanzien van de overeengekomen specificaties zijn de hieronder opgenomen afwijkingen, zowel naar boven
als naar beneden, toelaatbaar. Ter beoordeling zal het gemiddelde van het totaal in één soort, kwaliteit, kleur en
uitvoering geleverde kwantum als maatstaf gelden. Voor andere specificaties dan hierna genoemde, zijn de bij
de eerdere leveringen toegestane afwijkingen en bij gebreke daarvan de gebruikelijke afwijkingen toelaatbaar. Indien
een minimum of maximum waarde is overeengekomen, dan is een dubbele afwijking naar boven, respectievelijk
naar beneden toegestaan.

65. Ten aanzien van de hoeveelheid geldt dat Jongeneel geacht wordt behoorlijk gepresteerd te hebben, indien
afwijkingen in hoeveelheden niet meer bedragen dan: Voor papierwaren: 20% boven of beneden de opgegeven
hoeveelheid bij orders tot 250 kg; 10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders van 250 t/m
5.000 kg; 5% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders boven 5.000 kg. Voor kunststoffen of laminaten:
30% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een nettogewicht tot 500 kg; 20%
boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders van 500 t/m 1.000 kg; 10% boven of beneden de opgegeven
hoeveelheid bij orders boven de 1.000 kg. Voor kartonnages: 20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid
bij orders kleiner dan 500 kg; 10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders tussen de
500 en 10.000 kg; 5% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders boven de 10.000 kg. Voor alle
andere producten: 30% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een nettogewicht tot 500
kg; 20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een nettogewicht van 500 t/m 1.000 kg;
10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een nettogewicht van 1.000 t/m 5.000 kg; 5%
boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een nettogewicht boven 5.000 kg.

66. Per order wordt bedoeld één partij in één formaat en kwaliteit. Facturering vindt plaats op basis van de werkelijk
geleverde hoeveelheid.

67. Ten aanzien van materiaal geldt dat Jongeneel geacht wordt behoorlijk te hebben gepresteerd indien de
afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz. gering te noemen zijn. Bij de beoordeling of een levering
de toelaatbare grenzen overschrijdt, moet een gemiddelde uit de totale geleverde partij worden afgekeurd.
Afwijkingen in kleur van karton of beplakking geven geen recht tot reclame.

68. Indien een verpakkingsassortiment is samengesteld uit verschillende basismaterialen dat wordt door Jongeneel
geen kleureenheid gegarandeerd.

69. Ten aanzien van gramgewichten geldt dat de toelaatbare afwijking in overeengekomen gramgewicht voor papier
bedraagt: t/m 39 gram/m² 8%; 40 tot 59 gram/m² 5%; 60 en meer gram/m² 4% en voor cartonnages: tot 500
gram/m² 5%; vanaf 500 gram/m² 8%.

70. Ten aanzien van de dikte geldt dat de toelaatbare afwijking van enkelvoudige meting ten opzichte van de
overeengekomen dikte bedraagt voor: kunststoffilm of laminaten t/m 40 mu 20%; kunststoffilm of laminaten boven
de 40 mu 15%; aluminiumfolie (al dan niet als bestanddeel van een ander produkt) 10%; andere materialen
of combinaties 15%.

71. Ten aanzien van het formaat geldt dat de toelaatbare afwijking van het overeengekomen formaat bedraagt voor:
papier op rollen 1% met een minimum van 3 mm; - papier op vellen 1% met een minimum van 5 mm (lengte en
breedte); kunststoffilm op rollen t/m 199 mm breed 5 mm; kunststoffilm op rollen van 200 mm en breder 2½%;
zakken uit kunststoffilm in uitgeslagen breedte 10%; zakken uit kunststoffilm in uitgeslagen lengte 10%. De toelaatbare
afwijking van de overeengekomen roldiameter is 3 cm. Een beperkt aantal zogenaamde restrollen mag
een kleinere diameter hebben.

 

10. EMBALLAGE EN GEBRUIKTE VERPAKKINGSMATERIALEN

 

72. Tenzij uitdrukkelijk door Jongeneel anders vermeld is de emballage in de prijs van haar artikelen begrepen.

73. Onder emballage wordt hier niet verstaan de commerciële verpakking. Jongeneel berekent voor de emballage
geen statiegeld tenzij zij daartoe van overheidswege is verplicht, of zulks door haar uitdrukkelijk is vermeld.

74. Indien door Jongeneel goederen worden afgeleverd op zogeheten Europallets of op pallets die deel uitmaken van
een palletpool, zal zij deze pallets als emballage in rekening brengen, tenzij bij aflevering identieke, onbeschadigde
pallets retour worden gegeven.

75. Indien Jongeneel door de afnemer of van overheidswege verplicht wordt om na aflevering van de producten
emballage of geleverd en gebruikt verpakkingsmaterialen mee terug te nemen, dan komen de daarmee samenhangende
kosten, daaronder eventueel de kosten van vernietiging begrepen, voor rekening van de afnemer.

76. Emballage zoals rolcontainers, kratten, dozen, pallets en dergelijke, voorzover niet bestemd voor eenmalig
gebruik, blijven eigendom van Jongeneel. De afnemer blijft aansprakelijk voor de hem toegezonden emballage,
ook als daarvoor geen statiegeld wordt berekend. De afnemer is gehouden de in zijn bezit zijnde lege retouremballage
op kosten van de afnemer zo spoedig mogelijk aan Jongeneel te retourneren tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.

77. In rekening gebracht emballagemateriaal (statiegeld) wordt door Jongeneel gecrediteerd nadat dit emballagemateriaal
onbeschadigd in haar magazijn is teruggekeerd. Bij lichte beschadiging behoudt Jongeneel zich het recht
voor minder te crediteren dan het in rekening gebrachte statiegeld. Bij omvangrijke beschadiging wordt geen bedrag
gecrediteerd en staat het emballagemateriaal ter beschikking van de afnemer.

 

11. VERPAKKING ONDER EIGEN NAAM

 


78. Indien zulks wordt overeengekomen, bedrukt Jongeneel verpakkingsmaterialen volgens een ontwerp van de
afnemer.

79. Indien de afnemer dat wenst, kan Jongeneel het bedrukte verpakkingsmateriaal op afroep voor afnemer in haar
magazijn opslaan. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, kan een afzonderlijke afroeporderovereenkomst
gesloten worden.

80. Alvorens tot het bedrukken van verpakkingsmateriaal volgens een ontwerp van de afnemer zal worden overgegaan,
zal vooraf een drukproef ter beoordeling aan de afnemer worden voorgelegd. Na diens akkoordbevinding
zal Jongeneel wij op generlei wijze aansprakelijk gehouden kunnen worden voor de uitvoering van het bedrukte
materiaal, indien dit niet in belangrijke mate van de drukproef afwijkt.

81. Jongeneel kan niet aansprakelijk gehouden worden voor kleurafwijkingen indien de door Jongeneel gebruikte
kleur gelijk is aan het door afnemer aan Jongeneel overhandigde monster, danwel het aan Jongeneel door de afnemer
kenbaar gemaakte kleurennummer.

82. Clichés die door of in opdracht van onze afnemer in gebruik zijn genomen, worden geacht te zijn goedgekeurd.

83. Jongeneel heeft het recht om alle kosten die verband houden met het bedrukken van verpakkingsmaterialen
volgens een ontwerp van de afnemer, zoals ontwerptekeningen, clichés en drukwalsen volledig in rekening te
brengen. Deze kosten zal Jongeneel onmiddellijk na het gereedkomen van het drukwerk factureren, ongeacht het
feit dat de bedrukte verpakkingsmaterialen eventueel op afroep worden afgenomen en dientengevolge ook in
deelleveringen kunnen worden gefactureerd. Betaling van die factuur zal binnen de daarvoor geldende termijn
moeten plaatsvinden.

84. Alle, al dan niet op verzoek van de afnemer, door of in opdracht gemaakte ontwerptekeningen, clichés,
drukwalsen en dergelijke, ook als deze geheel of ten dele aan de afnemer in rekening zijn of worden gebracht,
blijven eigendom van Jongeneel.

85. Indien na een gevraagde offerte de order langer dan 3 maanden uitblijft, kunnen de kosten van een hiervoor
gemaakt ontwerp en de eventueel reeds vervaardigde clichés, door Jongeneel aan de afnemer in rekening worden
gebracht.

 

12. INTELLECTUELE EIGENDOM

 


86. Alle door Jongeneel verstrekte gegevens, tekeningen, afbeeldingen en overzichten in catalogi en prijscouranten
zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is een afnemer niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van
Jongeneel deze bescheiden te kopiëren of aan derden ter inzage te geven.

87. Het auteursrecht op door Jongeneel of in haar opdracht vervaardigde ontwerpen, tekeningen, schetsen, litho’s,
foto’s, programmatuur (software), modellen, stempels, stansvormen, clichés, dessins etc. blijft te allen tijde bij
Jongeneel berusten. Zonder schriftelijke toestemming van Jongeneel mag niets worden verveelvoudigd of aan
derden ter hand worden gesteld.

88. De afnemer vrijwaart Jongeneel voor alle gevolgen van een eventuele inbreuk op enig recht van derden indien
Jongeneel op verzoek van de afnemer een bepaald beeld, tekening, model of een bepaalde vormgeving van die
derde heeft gebruikt.

89. Indien de afnemer aan Jongeneel grondstoffen, hulpmaterialen, ingrediënten of drukwerk ter beschikking stelt
om te worden verwerkt in de door de afnemer bij Jongeneel gekochte zaken, dan vrijwaart de afnemer Jongeneel
uitdrukkelijk tegen mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op auteursrechten en rechten
uit octrooien, merken of modellen.

 

13. VERPAKKINGSMACHINES EN -APPARATEN

 


90. Op de levering van verpakkingsmachines en -apparaten zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden
onverkort van toepassing voor zover daarvan in deze bepaling niet wordt afgeweken.

91. Verpakkingsmachines en -apparaten worden afgeleverd op het door de afnemer aangegeven adres naast het
vervoermiddel waarmee de artikelen zijn bezorgd. Indien plaatsing kan geschieden op de begane grond en daarvoor
geen hulpmiddelen van derden nodig zijn, geschiedt de plaatsing kosteloos. De plaatsing dient plaats te
kunnen vinden binnen 30 minuten nadat de goederen naast het vervoermiddel zijn uitgeladen. Bij overschrijding
van deze tijdslimiet is Jongeneel gerechtigd om op basis van de gebruikelijke uurtarieven die extra tijd, afgerond
op een half uur of gedeelte daarvan, aan de afnemer in rekening te brengen. Indien Jongeneel hulpmiddelen van
derden moet inschakelen om plaatsing te realiseren, als ook bij vertikaal transport, komen de daarmee samenhangende
kosten voor rekening van de afnemer.

92. Onverkort het bepaalde in deze voorwaarden gelden de prijzen: exclusief installatie; exclusief instructie; exclusief
hef- en hijswerktuigen en exclusief eventuele noodzakelijk gebleken verbouwingskosten.

93. Indien hef- en hijswerktuigen worden ingezet of indien op andere wijze wordt zorg gedragen of wordt geassisteerd
bij het takelen van de machine geschiedt dit volledig voor rekening en risico van de afnemer.

94. De afnemer dient ervoor te zorgen dat ter plekke waar de betreffende machine of het betreffende apparaat dient
te worden geplaatst, alle benodigde voorzieningen, welke dan ook, aanwezig zijn. Lucht en watervoorzieningen
dienen indien noodzakelijk beschikbaar te zijn binnen één meter van de machine of het betreffende apparaat.
Machines en/of de betreffende apparaten die elektrische voeding nodig hebben zijn door Jongeneel voorzien van
een stekker. Voor machines die zogeheten krachtstroom nodig hebben dient de afnemer Jongeneel vooraf het
type stekker kenbaar te maken. De afnemer dient er rekening mee te houden dat het gewenste vermogen van
een machine dermate hoog kan zijn dat speciale elektrische schakelvoorzieningen noodzakelijk zijn. Voor zover
mogelijk de afnemer hieromtrent voor de plaatsing worden geïnformeerd.

95. De installatie van machines en/of -apparaten is voltooid nadat met succes is proefgedraaid. Indien proefdraaien
niet mogelijk is vanwege enige aan de afnemer te wijten oorzaak is de installatie voltooid nadat de machine of
het apparaat door Jongeneel is geïnstalleerd en productiegereed is.

96. Problemen ten aanzien van de installatie ontslaan de afnemer nimmer van de verplichting om onverkort aan haar
betalingsverplichtingen jegens Jongeneel te voldoen.

97. De afnemer is gehouden een opleveringsverklaring te ondertekenen. Indien de afnemer weigert daartoe over te
gaan wordt deze weigering beschouwd als een acceptatie van de oplevering.

98. Verpakkingsmachines en/of -apparaten zijn nooit zodanig af te schermen dat (alle) bewegende delen niet van
buitenaf met de handen te bereiken zijn. Dit is inherent aan verpakken. Jongeneel heeft ten aanzien van de veiligheid
van haar producten de maximaal mogelijke veiligheidseisen in acht genomen. De bediener van de machine
of het apparaat dient nooit met de handen in het machinegedeelte te komen als deze in werking is. De machine
en/of het apparaat is zodanig geconstrueerd dat zulks ook niet nodig is. Mocht tijdens het productieproces bij de
afnemer een te verpakken artikel in de machine of het apparaat vast komen te zitten of mocht de toevoer van
verpakkingsmateriaal en/of plakband en/of krammen en/of band stagneren dan dient de machine of het apparaat
onmiddellijk uitgeschakeld te worden totdat het euvel is verholpen.

99. Door Jongeneel afgeleverde verpakkingsmachines en/of apparaten voldoen aan de vereiste wettelijke veiligheidseisen
en zijn voorzien van een CE markering. Indien de afnemer niettemin extra veiligheidsvoorzieningen
wenst of andere extra voorzieningen dan zullen de daarmee samenhangende kosten door Jongeneel extra in rekening
worden gebracht.

100. De in dit artikel genoemde bedingen gelden zowel voor de door Jongeneel verkochte machines en/of apparaten
als wel voor door Jongeneel verhuurde of in bruikleen verstrekte apparatuur.

 

15. RECLAMES:

 


101. Zichtbare tekorten/gebreken en/of schades dienen door de afnemer op de vrachtbrief of het afleveringsdocument
kenbaar te worden gemaakt.

102. Indien bij ontvangst van de zaken op de vrachtbrief of reçu geen opmerking is gemaakt met betrekking tot
eventuele beschadigde zaken, verpakking en/of emballage geldt dat als volledig bewijs dat koper de geleverde
zaken bij aflevering in ieder geval uiterlijk in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen.

103. Een klacht omtrent uiterlijk waarneembare, doch redelijkerwijze niet bij ontvangst overeenkomstig het voorgaand
artikel vast te stellen, gebreken, dient Jongeneel uiterlijk op de 8e dag na de datum van aflevering te hebben ontvangen.

104. Gebreken die de afnemer redelijkerwijze niet binnen 8 dagen na aflevering heeft kunnen ontdekken, dienen aan
Jongeneel uiterlijk gemeld te zijn op de 8e dag nadat de afnemer redelijkerwijze geacht moet zijn het gebrek te
hebben kunnen ontdekken.

105. Een klacht dient ten minste te bevatten een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek en een
opgave van verdere gegevens waaruit kan worden afgeleid dat de geleverde en door afnemer afgekeurde zaken
identiek zijn.

106. De zaken waarop de klachten betrekking hebben, alsmede de verpakking en emballage, moeten ter bezichtiging
en/of keuring voor Jongeneel beschikbaar blijven in de toestand waarin deze zich bevonden op het tijdstip dat de
gebreken werden geconstateerd en mogen niet worden doorverkocht tenzij Jongeneel hiertoe uitdrukkelijk
schriftelijk toestemming heeft gegeven. Indien het beschikbaar houden van de zaken onmogelijk is dient men
door middel beeldmateriaal (foto/film) de situatie bij aflevering vast te leggen.

107. Indien de klachten een deel van de geleverde zaken betreffen kan dat geen aanleiding zijn tot afkeuring van de
gehele partij tenzij de geleverde partij in een dergelijk geval redelijkerwijze niet als bruikbaar is te beschouwen.

108. Indien door de afnemer tijdig een schriftelijk gemotiveerde klacht is ingediend welke voldoet aan wat in deze
bepaling is opgenomen zal Jongeneel de geleverde zaak/zaken voor zover mogelijk laten keuren door een onderzoeksafdeling
van het Nederlands Verpakkingscentrum te Gouda. Het resultaat van deze keuring is voor beide
partijen bindend.

109. Indien een klacht ten aanzien van een geleverde zaak gerechtvaardigd is, zal Jongeneel tot niet meer gehouden
zijn dan het voor haar rekening vervangen van de afgekeurde zaak, dan wel (naar keuze van Jongeneel) het crediteren
van de afnemer voor een bedrag gelijk aan de door de afnemer verschuldigde prijs van de afgekeurde
zaak.

110. In geval van totale vervanging of vergoeding van zaken wordt rekening gehouden met het reeds verbruikte deel
daarvan.

111. De afnemer zal het afgekeurde product aan Jongeneel retourneren na haar voorafgaande schriftelijke toestemming
en onder door Jongeneel te bepalen voorwaarden.

112. Elke aanspraak van de afnemer vervalt nadat hij/zij het gekochte in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of
verwerkt, heeft bedrukt of gesneden, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft laten bewerken of verwerken,
heeft laten bedrukken of snijden, dan wel aan derden heeft doorgeleverd, tenzij afnemer aantoont dat hij
redelijkerwijze niet in staat is geweest de reclame in een eerder stadium aan Jongeneel kenbaar te maken.

113. De reclametermijn op door Jongeneel verzonden facturen bedraagt 8 dagen. Indien binnen die termijn niet
schriftelijk tegen de factuur is geprotesteerd wordt deze geacht de onderliggende transactie met Jongeneel correct
weer te geven.

114. Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen, wordt afnemer geacht het geleverde respectievelijk
de factuur te hebben goedgekeurd, vervalt het recht op reclame en worden reclames niet meer door Jongeneel
in behandeling genomen. Bovendien dient enige vordering op grond van verborgen gebreken als vervallen te
worden beschouwd indien die niet binnen zes maanden na de melding als bedoeld in artikel 104 en niet binnen
een jaar na levering door de afnemer is ingesteld.

115. Jongeneel is van iedere aansprakelijkheid ontslagen en niet gehouden klachten over gebreken te accepteren
en/of te onderzoeken indien de afnemer niet op stipte wijze zijn betalingsverplichtingen dan wel andere verplichtingen
jegens Jongeneel is nagekomen en ook niet in het geval dat de afnemer en/of derden al dan niet op last
van de afnemer, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, enige wijziging of reparatie aan de door Jongeneel
geleverde zaken hebben aangebracht respectievelijk hebben verricht.

116. Klachten geven aan de afnemer niet het recht tot opschorting van betalingsverplichtingen of andere jegens
Jongeneel bestaande verplichtingen over te gaan.

 

16. GARANTIE:

 


117. Met inachtneming van de in deze algemene voorwaarden genoemde beperkingen garandeert Jongeneel de
deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken mits alle instructies met betrekking tot het gebruik van deze zaken
strikt zijn opgevolgd. Onder zaken als bedoeld in dit artikel zijn mede te verstaan verpakkingsmachines en/of
-apparaten.

118. De garantie op verpakkingsmachines en/of -apparaten vangt aan op de dag van aflevering van die zaken. De
garantieperiode verstrijkt 6 maanden daarna.

119. De goede werking van door Jongeneel verkochte dan wel verhuurde of in bruikleen verstrekte apparatuur wordt
uitsluitend gegarandeerd indien verpakkings-en hulpmaterialen worden gebruikt die door Jongeneel zijn geleverd
dan wel waarvan Jongeneel de specificaties heeft goedgekeurd. De afnemer heeft de mogelijkheid om met Jongeneel
een onderhoudscontract op verkochte verpakkingsapparatuur te sluiten. Hiervoor wordt door Jongeneel
een afzonderlijke overeenkomst met afnemer gesloten.

120. Alle garantie-aanspraken van de afnemer vervallen indien door de afnemer op of ten behoeve van de machine
niet het materiaal wordt gebruikt dat door Jongeneel wordt geleverd.

121. Jongeneel aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid voor gebreken waarvan de afnemer aantoont dat deze voor of
binnen de garantieperiode zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als een direct gevolg van verkeerde vervaardiging
of verkeerde door Jongeneel gekozen bewerking dan wel als gevolg van door Jongeneel gebruikte ondeugdelijke
materialen. Indien het gebrek het gevolg is van enige andere oorzaak, is Jongeneel niet aansprakelijk.

122. Voorrijdkosten en arbeidsloon (incl. reiskosten) vallen niet onder de garantie en worden door Jongeneel aan
afnemer in rekening gebracht.

123. Niet onder deze garantie vallen gebreken die geheel of gedeeltelijk een oorzaak vinden in grondstoffen, materialen
of constructies, door de afnemer gekozen of aan Jongeneel verplicht opgelegd door enige derde, danwel als
gevolg van een regeling van overheidswege.

124. Jongeneel garandeert de bruikbaarheid van de door haar geleverde zaken bij een (in de branche) normaal
gebruik. Bij een abnormaal hoge gebruiksfrequentie vervalt de garantie. De garantie vervalt tevens indien de artikelen
worden aangewend voor enig ander doel dan waarvoor deze gebruikelijk worden geleverd.

125. Niet onder de garantie vallen gevolgen van specifieke ontwikkelingsrisico’s van nieuw ontwikkelde zaken.

126. Indien Jongeneel aansprakelijk is uit hoofde van garantie is deze aansprakelijkheid beperkt tot het vervangen van
de ondeugdelijke artikelen dan wel terugbetaling van het voor deze ondeugdelijke artikelen gefactureerde bedrag,
zulks ter vrije keuze van Jongeneel. De vervanging van artikelen is beperkt tot herlevering exclusief vrachtkosten.
In geval van vervanging wordt een nieuwe garantie voor de vervangende zaken verstrekt, welke garantie aanvangt
op de dag van aflevering van de vervangende zaken.

127. Jongeneel is niet tot enige garantie gehouden, indien de afnemer niet volledig-, dan wel niet tijdig voldoet aan
zijn verplichtingen uit deze of uit enige andere overeenkomst met Jongeneel.

128. Jongeneel is niet tot enige garantie gehouden in het geval dat zij niet de producent is van de door haar geleverde
artikelen en de afnemer een garantie heeft ontvangen van de fabrikant, hetzij rechtstreeks, hetzij via Jongeneel.
In dat geval de aansprakelijkheid van Jongeneel beperkt tot de aansprakelijkheid zoals die wordt aanvaard door
de leverancier van die zaken.

 

17. OVERMACHT

 

129. Indien de uitvoering van de overeenkomst niet mogelijk is en niet aan een tekortkoming van één der partijen te
wijten is en indien voorts voorzienbaar is dat de vertraging langer dan zes weken zal duren, dan zal ieder der
partijen gerechtigd zijn om de overeenkomst in onderling overleg te beëindigen zonder dat aan de andere partij
enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn.

130. In geval van een omstandigheid als bedoeld in het vorige lid, heeft Jongeneel het recht tot afrekening van het
deel van de koopsom op grond van de reeds verrichtte arbeid, geleverde materialen en overige gemaakte kosten.

131. Als omstandigheid in het eerste lid geldt iedere gebeurtenis of omstandigheid, ook die ten tijde van het sluiten
van de overeenkomst waren te voorzien, die de nakoming bemoeilijkt of onmogelijk maakt dan wel bedrijfseconomisch
voor Jongeneel zo bezwaarlijk wordt, dat verdere uitvoering van de werkzaamheden door Jongeneel in
redelijkheid niet meer verlangd kan worden.

 

18. AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE:

 


132. Jongeneel is niet aansprakelijk voor schade aan de producten anders dan met inachtneming van de gegeven
garanties ter zake.

133. Jongeneel is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade
die de afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is
mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

134. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van
Jongeneel te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van een overeenkomst door Jongeneel aan de
afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting), per product of dienstverlening ten
aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.

135. Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid
van Jongeneel in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende
overeenkomst voor de prestaties van Jongeneel in de periode van 3 maanden voorafgaande aan de
gebeurtenis ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.

136. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Jongeneel (of van haar leidinggevend personeel
), zal de afnemer Jongeneel vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende
met (het gebruik van) de producten of dienstverlening en zal hij Jongeneel alle schade vergoeden die Jongeneel
lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

137. In geval van een onrechtmatige daad van Jongeneel, of van zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor
Jongeneel rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is Jongeneel slechts aansprakelijk voor vergoeding
van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of
grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan de dekking voor Jongeneel
op haar polis Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven bij Nationale Nederlanden, thans
P 2.500.000,-- per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen
geldt als één gebeurtenis en met een maximumbedrag van P 5.000.000,-- per jaar.

138. Jongeneel is niet aansprakelijk indien de veiligheidseisen als bedoeld in hoofdstuk 13 van deze voorwaarden niet
stipt worden opgevolgd. De afnemer dient zijn bedienend personeel zelf van de veiligheidsinstructies op de
hoogte te brengen.

139. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat afnemer na het ontstaan
daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Jongeneel heeft gemeld.
140. Vorderingen, waarvoor Jongeneel aansprakelijk is gesteld, vervallen indien de afnemer Jongeneel niet binnen 6
maanden, nadat hij haar schriftelijk heeft aangemaand en in gebreke heeft gesteld, in rechte heeft betrokken.

 

19. SLOTBEPALINGEN:

 

141. Van deze algemene voorwaarden kunnen vertalingen in omloop worden gebracht. De Nederlandse tekst is
bindend.

142. Alle geschillen welke mochten ontstaan uit overeenkomsten waarop deze algemene leveringsvoorwaarden van
toepassing zijn, worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij de afnemer binnen een
maand nadat hij door Jongeneel in kennis is gesteld dat deze het geschil bij de op grond van de voorwaarden
toepasselijke rechter zal aanbrengen, schriftelijk te kennen heeft gegeven te kiezen voor de volgens de bepalingen
van de wet bevoegde relatieve rechter en behoudens het recht van Jongeneel om voor de op grond van de
wet bevoegd zijnde rechter te kiezen.

143. Op een met Jongeneel gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.