Terms & Conditions

VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN JONGENEEL VERPAKKINGEN B.V.

I. ALGEMEEN:

1. Onderhavige algemene leveringsvoorwaarden, verder hieronder te noemen "de voorwaarden" liggen tengrondslag aan de tussen "Jongeneel" en “ de afnemer” gesloten overeenkomst waarbij als Jongeneel geldt: debesloten vennootschap Jongeneel Verpakkingen B.V., gevestigd te (2801 DA) Gouda aan de Meridiaan nr. 9 enals "de afnemer” iedere contractant met Jongeneel.

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van afnemer wordt uitdrukkelijk van de handgewezen, ook niet indien door de afnemer hiernaar is verwezen en Jongeneel deze verwijzingen niet schriftelijkheeft afgewezen.

3. Indien een afnemer eenmaal onder toepasselijkheid van de voorwaarden van Jongeneel heeft gekocht, wordt hijgeacht stilzwijgend akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de voorwaarden bij alle daarna door hem opgegevenorders ongeacht de aard van de order en ongeacht een al dan niet schriftelijke bevestiging van een dergelijkeorder door Jongeneel.

4. Indien aan twee of meer afnemers gezamenlijk wordt verkocht, zijn deze ieder hoofdelijk onder toepassing vande voorwaarden voor alle gevolgen van de gesloten overeenkomst aansprakelijk.

5. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarop Jongeneel dezevoorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk enschriftelijk is afgeweken.

6. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijnovereengekomen en aan dergelijke afwijkingen kan de afnemer geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen,tenzij de afwijking uitdrukkelijk schriftelijk voor meerdere transacties is overeengekomen.

7. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten wordenblijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Jongeneel en afnemerzullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingenovereen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijkebepaling in acht worden genomen.

8. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Jongeneel, voor deuitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

9. De afnemer, die één van zijn werknemers of een derde mondeling of schriftelijk opdracht pleegt te gevengoederen voor zijn rekening bij Jongeneel te kopen en af te halen, dient Jongeneel schriftelijk mee te delen, indiende opdracht een einde heeft genomen. Indien dat niet geschied, is de afnemer aansprakelijk voor schadewelke voor Jongeneel mocht ontstaan, als goederen aan iemand zijn meegegeven, die namens de afnemer tothet kopen en in ontvangst nemen van de goederen niet meer gerechtigd was.

10. Alle agenten, vertegenwoordigers, werknemers of anderen die een opdracht hebben ontvangen van Jongeneel,of die zijn aangesteld danwel door Jongeneel in dienst zijn genomen, zullen ieder voor zich dezelfde bescherminggenieten en gerechtigd zijn tot dezelfde uitsluitingen, ontheffingen en beperkingen van aansprakelijkheid alsten aanzien van Jongeneel zelf zullen gelden ingevolge deze algemene voorwaarden of ingevolge enige met Jongeneelgesloten overeenkomst.

11. Het drukken in de bodem/zijvouw of achterzijde van onze naam, internet-adres en/of logo geeft geen recht op reclamatie.

2. AANBIEDINGEN, OFFERTES, PRIJZEN EN OVEREENKOMST:

12. Alle in folders en documentatie genoemde prijzen, gewichten, afmetingen, kleuren en overige gegevens metbetrekking tot de door Jongeneel te verkopen goederen en alle afbeeldingen, tekeningen en omschrijvingen vandie goederen zijn vrijblijvend en gelden als opgegeven met redelijke marges, tenzij schriftelijk door Jongeneel hettegendeel is bevestigd. Afwijkingen geven de afnemer niet het recht om de ontvangst of betaling van de goederente weigeren of enigerlei vergoeding voor die afwijking te verlangen.

13. De door Jongeneel gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.Jongeneel is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de afnemer schriftelijkbinnen 30 dagen wordt bevestigd. Jongeneel heeft het recht om de offerte te herroepen zolang als deze door deafnemer nog niet is aanvaard.

14. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

15. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege,alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten,in- en uitvoerrechten, transportkosten, kosten van op- en overslag, verzekering, milieuheffingen, verwijderingsbijdrageen kosten van kwaliteitscontroles, tenzij anders aangegeven.

16. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Jongeneeldaaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand,tenzij Jongeneel anders aangeeft.

17. Opdrachten welke tot stand zijn gekomen door bemiddeling van vertegenwoordigers van Jongeneel bindenJongeneel niet voordat Jongeneel deze opdracht schriftelijk heeft aanvaard dan wel wanneer Jongeneel totuitlevering is overgegaan.

18. Een overeenkomst komt tot stand na ondertekening door beide partijen van een overeenkomst van opdracht danwel door ondertekening door afnemer van de aanbieding van Jongeneel dan wel doordat Jongeneel door afnemerfeitelijk in staat wordt gesteld met diensten of de voorbereidingen daarvan aan te vangen. Overeenkomstenworden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van de afsluiting geldende prijzen. Indien zich om welkereden dan ook na het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst en voor de definitieve oplevering prijsverhogingenmochten voordoen, dan behoudt Jongeneel zich het recht voor om het prijsverschil aan de afnemer doorte berekenen. In het geval dat de prijswijziging een groter verschil betekent dan 5% van het factuurbedrag, heeftde afnemer het recht de order te wijzigen.

19. Eventuele prijsstijgingen worden tijdig door Jongeneel bekend gemaakt.

20. Een samengestelde prijsopgave verplicht Jongeneel niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdrachttegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3. LEVERING:

21. De plaats van de aflevering van goederen is in de regel het magazijn van Jongeneel.

22. Aan de leveringsplicht heeft Jongeneel in het geval van niet afnemen voldaan, indien zij de afnemer peraangetekend schrijven kennis heeft gegeven van het feit, dat de goederen tot zijn beschikking staan. Hierna heeftJongeneel het recht om betaling te vorderen voordat wordt afgeleverd. Indien de goederen niet alsnog binnen 10dagen na het aangetekende schrijven zijn afgehaald, heeft Jongeneel het recht om de order als geannuleerd tebeschouwen overeenkomstig artikel 37.

23. De goederen worden vervoerd op een wijze door Jongeneel te bepalen. Mits het vervoer door Jongeneel gebeurt,zijn de goederen verzekerd en zijn de Algemene Vervoerscondities CMR Condities van toepassing. Indien hetvervoer niet door Jongeneel geschiedt, gebeurt dit voor rekening en risico van de afnemer. Hij dient voor verzekeringzorg te dragen.

24. Jongeneel leeft in de mate van mogelijkheid de leveringstermijnen, welke bij weeknummer worden opgegeven,na. In geen geval kan vertraging in de levering enige sanctie tot gevolg hebben, noch ontbinding van de overeenkomst,noch schadevergoeding.De levertijd begint niet te lopen dan nadat de afnemer alle voor de uitvoering vande overeenkomst benodigde gegevens, materialen en – zo nodig – vergunningen ter beschikking heeft gesteld.

25. Afnemer dient erop toe te zien dat eventuele douanedocumenten tijdig aan de verantwoordelijke autoriteitenworden geretourneerd bij gebreke waarvan de daarmee samenhangende extra kosten voor rekening van afnemerkomen.

26. In geval de order achteraf door de afnemer wordt gewijzigd, is Jongeneel niet meer gebonden aan de oorspronkelijkeovereengekomen en bevestigde leveringstermijn.

27. Indien aflevering niet plaats kan vinden op de afgesproken plaats of indien de afnemer redelijkerwijze een anderewijze van vervoer of van aflevering kan verlangen, zijn de daarmee te maken extra kosten voor zijn rekening.

28. Aflevering gebeurt naast het voertuig. De afnemer draagt samen met de chauffeur zorg voor het lossen van degoederen.

29. De goederen worden geacht door de afnemer te zijn aanvaard op het moment dat de goederen door de afnemerin ontvangst zijn genomen.

30. Jongeneel heeft het recht om de verkochte goederen in gedeelten te leveren, tenzij complete levering schriftelijkis overeengekomen. Indien in gedeelten wordt geleverd, wordt ieder gedeelte als een afzonderlijke overeenkomstbeschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of uit de aard van de opdracht voortvloeit.

31. In geval van overmacht heeft Jongeneel de keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel deovereenkomst na minimaal 6 weken gerekend vanaf de orderdatum, ontbonden te verklaren in overeenstemmingmet artikel 126.

4. OPSLAG:

32. Wanneer goederen bij Jongeneel zouden worden afgehaald, staan deze na het passeren van de afgesprokenleverdatum voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.

33. Indien is overeengekomen, dat de goederen door Jongeneel in bewaring zullen worden genomen, geschiedtopslag voor risico van de afnemer. In dit geval geldt de toezending van de factuur als levering en kennisgevingvan opslag.

34. Indien door afnemer gekochte/bestelde zaken niet door Jongeneel kunnen worden afgeleverd op het overeengekomentijdstip zullen wij deze zaken voor risico van afnemer opslaan. De daaraan verbonden kosten komen voorrekening van afnemer.

35. De afnemer heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van afroep. In dat geval kan een afzonderlijke afroeporder-overeenkomst gesloten worden.

5. WIJZIGING IN DE OVEREENKOMST:

36. Gebeurtenissen die de basis van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk veranderen, zij het aan de zijde van deafnemer, van Jongeneel of van de toeleverancier aan Jongeneel, geven Jongeneel het recht om de overeenkomstgeheel of ten dele te veranderen of aan de nieuwe omstandigheden aan te passen zonder dat hieruit eenvordering voor schadevergoeding kan voortvloeien.

37. Nu het gaat om de bestelling van productie-goederen, dat wil zeggen specifiek voor de afnemer door of voorJongeneel ontworpen goederen, is door de afnemer slechts te annuleren indien Jongeneel nog geen aanvangheeft gemaakt/ laten maken met de productie. Jongeneel is in een dergelijk geval gerechtigd om kosten enschade wegens winstderving van de afnemer te claimen, tussen partijen gesteld op 25% van het door de afnemerbij afname te betalen bedrag, dan wel over het verschil tussen het uiteindelijk betaalde bedrag en het bedragbij volledige afname.

38. Behoudens het in artikel 37. gestelde, is annulering door de afnemer niet mogelijk. Indien de afnemer een ordergeheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden tot betaling van alle voor de uitvoering gemaakte kosten enschade wegens winstderving, tussen partijen gesteld op het verschuldigde bedrag bij volledige afname.

39. Behoudens het gestelde in de onderhavige voorwaarden, kan de overeenkomst uitsluitend worden beëindigddoor ontbinding en zulks uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaartekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. De ontbindingdient te geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.

40. Indien Jongeneel op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeftuitgevoerd, is de afnemer slechts bevoegd om de overeenkomst gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voordat gedeelte, dat door Jongeneel nog niet is uitgevoerd.

41. Indien de afnemer in staat van faillissement mocht worden verklaard, surséance van betaling mocht aanvragenof verkrijgen, onder curatele mocht worden gesteld, mocht overlijden, tot liquidatie of verkoop van zijn zaak mocht overgaan en verder in geval er beslag op alle of op een gedeelte van de goederen van de afnemer mocht worden gelegd, is Jongeneel door de afnemer onherroepelijk gemachtigd, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, om de goederen van de plaats waar deze zich bevinden, weg te halen of te doen weghalen zonder dat voor het betreden van de desbetreffende plaatsen enige gerechtelijke maatregel nodig zal zijn en heeft Jongeneel het recht om zonder enige rechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door eenvoudige mededeling te ontbinden, onder voorbehoud tot schadevergoeding door een dergelijke aan afnemer te wijten ontbinding.

6. BETALINGEN:

42. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Jongeneel aan te geven wijze in devaluta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichtingniet op.

43. Indien de afnemer in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de afnemer vanrechtswege in verzuim. De afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijkehandelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zalworden berekend vanaf het moment dat afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledigebedrag.

44. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de afnemer zijn de vorderingen vanJongeneel op de afnemer onmiddellijk opeisbaar.

45. Jongeneel heeft het recht de door afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in minderingvan de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom ende lopende rente.

46. Jongeneel is steeds gerechtigd bij uitvoering van de overeenkomst te besluiten goederen uitsluitend onderrembours te leveren, danwel betaling vooraf te verlangen.

47. Jongeneel kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de afnemer eenandere volgorde voor de toerekening aanwijst. Jongeneel kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indiendaarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

48. Indien de afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alleredelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van afnemer. In ieder geval is afnemerin het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstighet Koninklijk Besluit van 27 maart 2012. Incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment waaropJongeneel voor de invordering de hulp van derden heeft moeten inroepen.

49. Indien Jongeneel hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voorvergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneensvoor rekening van afnemer.

50. Bedragen die Jongeneel vóór een ontbinding op grond van het bepaalde in paragraaf 5 heeft gefactureerd inverband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderdverschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD:

51. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Jongeneel tot volledige voldoening van al hetgeen Jongeneel, uitwelken hoofde dan ook, van de afnemer te vorderen heeft, ongeacht of zij reeds feitelijk aan de afnemer ter handzijn gesteld.

52. Goederen, die ingevolge een reparatie-opdracht worden vervangen, worden of blijven eigendom van Jongeneeltot volledige voldoening van al hetgeen Jongeneel van de afnemer te vorderen heeft.

53. Het verbinden van de goederen ten behoeve van derden, bijvoorbeeld bankinstellingen, door bijvoorbeeldverpanding of zekerheidsstelling e.d. is de afnemer niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Jongeneel.De afnemer is verplicht om Jongeneel terstond te berichten, indien derden beslag leggen op onder eigendomsvoorbehoudgeleverde goederen.

54. Afnemer is verplicht de inhoud van deze eigendomsvoorbehoudsbepaling ter kennis te brengen van degene aanwie door hem, door Jongeneel geleverde zaken, al dan niet tot zekerheid, in stil pand worden gegeven.

55. Zolang afgeleverde goederen niet het eigendom van afnemer zijn geworden, is hij verplicht de goederen voor zijnrekening ten behoeve van Jongeneel te verzekeren.

56. Indien de afnemer in gebreke blijft met de betaling van enige geldsom aan Jongeneel, is Jongeneel gerechtigdom alle goederen, voor zover deze reeds zijn geleverd, terug te halen. De afnemer machtigt Jongeneel om allegoederen, ook de wel betaalde goederen voor een bedrag dat gelijk is aan de openstaande vordering, op kostenvan de afnemer weer in haar bezit te brengen. De afnemer verplicht zich om hiertoe zijn medewerking te verlenen.Indien de afnemer na sommatie zijn medewerking onthoudt, verbeurt hij een onmiddellijk ten behoeve vanJongeneel verschuldigde boete van 500 (vijfhonderd) euro per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderdhet recht van Jongeneel om volledige schadevergoeding te eisen.

8. HOEVEELHEDEN EN MATEN:

57. De door de afnemer bestelde hoeveelheden worden door Jongeneel aangepast aan de door Jongeneel gehanteerdeminimum hoeveelheden/ verpakkingseenheden.

58. De in de overeenkomst vermelde hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven waarbij het Jongeneel istoegestaan af te wijken van de opgegeven dan wel overeengekomen hoeveelheid

59. De afgeleverde hoeveelheden worden door Jongeneel op het afleveringsdocument vermeld.

60. Indien de afnemer een eventueel bezwaar tegen het afleveringsdocument niet binnen uiterlijk 24 uur naontvangst daarvan schriftelijk aan Jongeneel kenbaar maakt, wordt de op het afleveringsdocument vermeldehoeveelheid geacht het geleverde juist weer te geven.

61. Jongeneel behoudt uitdrukkelijk het recht voor om niet ingrijpende details terzake van door Jongeneel te leverenzaken te wijzigen zonder kennisgeving vooraf.

62. Tenzij uitdrukkelijk aangegeven gelden alle door Jongeneel opgegeven maten bij benadering. Indien de matendoor de afnemer zijn verstrekt draagt Jongeneel hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

63. Het door de afnemer na het tot stand komen van de overeenkomst wijzigen van opgegeven maten brengt metzich mee dat de eventueel daarmee samenhangende kosten door Jongeneel in rekening kunnen worden gebrachtbij de afnemer.

9. TOLERANTIES:

64. Ten aanzien van de overeengekomen specificaties zijn de hieronder opgenomen afwijkingen, zowel naar bovenals naar beneden, toelaatbaar. Ter beoordeling zal het gemiddelde van het totaal in één soort, kwaliteit, kleur enuitvoering geleverde kwantum als maatstaf gelden. Voor andere specificaties dan hierna genoemde, zijn de bijde eerdere leveringen toegestane afwijkingen en bij gebreke daarvan de gebruikelijke afwijkingen toelaatbaar. Indieneen minimum of maximum waarde is overeengekomen, dan is een dubbele afwijking naar boven, respectievelijknaar beneden toegestaan.

65. Ten aanzien van de hoeveelheid geldt dat Jongeneel geacht wordt behoorlijk gepresteerd te hebben, indienafwijkingen in hoeveelheden niet meer bedragen dan: Voor papierwaren: 20% boven of beneden de opgegevenhoeveelheid bij orders tot 250 kg; 10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders van 250 t/m5.000 kg; 5% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders boven 5.000 kg. Voor kunststoffen of laminaten:30% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een nettogewicht tot 500 kg; 20%boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders van 500 t/m 1.000 kg; 10% boven of beneden de opgegevenhoeveelheid bij orders boven de 1.000 kg. Voor kartonnages: 20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheidbij orders kleiner dan 500 kg; 10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders tussen de500 en 10.000 kg; 5% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders boven de 10.000 kg. Voor alleandere producten: 30% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een nettogewicht tot 500kg; 20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een nettogewicht van 500 t/m 1.000 kg;10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een nettogewicht van 1.000 t/m 5.000 kg; 5%boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een nettogewicht boven 5.000 kg.

66. Per order wordt bedoeld één partij in één formaat en kwaliteit. Facturering vindt plaats op basis van de werkelijkgeleverde hoeveelheid.

67. Ten aanzien van materiaal geldt dat Jongeneel geacht wordt behoorlijk te hebben gepresteerd indien deafwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz. gering te noemen zijn. Bij de beoordeling of een leveringde toelaatbare grenzen overschrijdt, moet een gemiddelde uit de totale geleverde partij worden afgekeurd.Afwijkingen in kleur van karton of beplakking geven geen recht tot reclame.

68. Indien een verpakkingsassortiment is samengesteld uit verschillende basismaterialen dat wordt door Jongeneelgeen kleureenheid gegarandeerd.

69. Ten aanzien van gramgewichten geldt dat de toelaatbare afwijking in overeengekomen gramgewicht voor papierbedraagt: t/m 39 gram/m² 8%; 40 tot 59 gram/m² 5%; 60 en meer gram/m² 4% en voor cartonnages: tot 500gram/m² 5%; vanaf 500 gram/m² 8%.

70. Ten aanzien van de dikte geldt dat de toelaatbare afwijking van enkelvoudige meting ten opzichte van deovereengekomen dikte bedraagt voor: kunststoffilm of laminaten t/m 40 mu 20%; kunststoffilm of laminaten bovende 40 mu 15%; aluminiumfolie (al dan niet als bestanddeel van een ander produkt) 10%; andere materialenof combinaties 15%.

71. Ten aanzien van het formaat geldt dat de toelaatbare afwijking van het overeengekomen formaat bedraagt voor:papier op rollen 1% met een minimum van 3 mm; - papier op vellen 1% met een minimum van 5 mm (lengte enbreedte); kunststoffilm op rollen t/m 199 mm breed 5 mm; kunststoffilm op rollen van 200 mm en breder 2½%;zakken uit kunststoffilm in uitgeslagen breedte 10%; zakken uit kunststoffilm in uitgeslagen lengte 10%. De toelaatbareafwijking van de overeengekomen roldiameter is 3 cm. Een beperkt aantal zogenaamde restrollen mageen kleinere diameter hebben.

10. EMBALLAGE EN GEBRUIKTE VERPAKKINGSMATERIALEN

72. Tenzij uitdrukkelijk door Jongeneel anders vermeld is de emballage in de prijs van haar artikelen begrepen.

73. Onder emballage wordt hier niet verstaan de commerciële verpakking. Jongeneel berekent voor de emballagegeen statiegeld tenzij zij daartoe van overheidswege is verplicht, of zulks door haar uitdrukkelijk is vermeld.

74. Indien door Jongeneel goederen worden afgeleverd op zogeheten Europallets of op pallets die deel uitmaken vaneen palletpool, zal zij deze pallets als emballage in rekening brengen, tenzij bij aflevering identieke, onbeschadigdepallets retour worden gegeven.

75. Indien Jongeneel door de afnemer of van overheidswege verplicht wordt om na aflevering van de productenemballage of geleverd en gebruikt verpakkingsmaterialen mee terug te nemen, dan komen de daarmee samenhangendekosten, daaronder eventueel de kosten van vernietiging begrepen, voor rekening van de afnemer.

76. Emballage zoals rolcontainers, kratten, dozen, pallets en dergelijke, voorzover niet bestemd voor eenmaliggebruik, blijven eigendom van Jongeneel. De afnemer blijft aansprakelijk voor de hem toegezonden emballage,ook als daarvoor geen statiegeld wordt berekend. De afnemer is gehouden de in zijn bezit zijnde lege retouremballageop kosten van de afnemer zo spoedig mogelijk aan Jongeneel te retourneren tenzij uitdrukkelijk anders isovereengekomen.

77. In rekening gebracht emballagemateriaal (statiegeld) wordt door Jongeneel gecrediteerd nadat dit emballagemateriaalonbeschadigd in haar magazijn is teruggekeerd. Bij lichte beschadiging behoudt Jongeneel zich het rechtvoor minder te crediteren dan het in rekening gebrachte statiegeld. Bij omvangrijke beschadiging wordt geen bedraggecrediteerd en staat het emballagemateriaal ter beschikking van de afnemer.

11. VERPAKKING ONDER EIGEN NAAM

78. Indien zulks wordt overeengekomen, bedrukt Jongeneel verpakkingsmaterialen volgens een ontwerp van deafnemer.

79. Indien de afnemer dat wenst, kan Jongeneel het bedrukte verpakkingsmateriaal op afroep voor afnemer in haarmagazijn opslaan. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, kan een afzonderlijke afroeporderovereenkomstgesloten worden.

80. Alvorens tot het bedrukken van verpakkingsmateriaal volgens een ontwerp van de afnemer zal worden overgegaan,zal vooraf een drukproef ter beoordeling aan de afnemer worden voorgelegd. Na diens akkoordbevindingzal Jongeneel wij op generlei wijze aansprakelijk gehouden kunnen worden voor de uitvoering van het bedruktemateriaal, indien dit niet in belangrijke mate van de drukproef afwijkt.

81. Jongeneel kan niet aansprakelijk gehouden worden voor kleurafwijkingen indien de door Jongeneel gebruiktekleur gelijk is aan het door afnemer aan Jongeneel overhandigde monster, danwel het aan Jongeneel door de afnemerkenbaar gemaakte kleurennummer.

82. Clichés die door of in opdracht van onze afnemer in gebruik zijn genomen, worden geacht te zijn goedgekeurd.

83. Jongeneel heeft het recht om alle kosten die verband houden met het bedrukken van verpakkingsmaterialenvolgens een ontwerp van de afnemer, zoals ontwerptekeningen, clichés en drukwalsen volledig in rekening tebrengen. Deze kosten zal Jongeneel onmiddellijk na het gereedkomen van het drukwerk factureren, ongeacht hetfeit dat de bedrukte verpakkingsmaterialen eventueel op afroep worden afgenomen en dientengevolge ook indeelleveringen kunnen worden gefactureerd. Betaling van die factuur zal binnen de daarvoor geldende termijnmoeten plaatsvinden.

84. Alle, al dan niet op verzoek van de afnemer, door of in opdracht gemaakte ontwerptekeningen, clichés,drukwalsen en dergelijke, ook als deze geheel of ten dele aan de afnemer in rekening zijn of worden gebracht,blijven eigendom van Jongeneel.

85. Indien na een gevraagde offerte de order langer dan 3 maanden uitblijft, kunnen de kosten van een hiervoorgemaakt ontwerp en de eventueel reeds vervaardigde clichés, door Jongeneel aan de afnemer in rekening wordengebracht.

12. INTELLECTUELE EIGENDOM

86. Alle door Jongeneel verstrekte gegevens, tekeningen, afbeeldingen en overzichten in catalogi en prijscourantenzijn auteursrechtelijk beschermd. Het is een afnemer niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming vanJongeneel deze bescheiden te kopiëren of aan derden ter inzage te geven.

87. Het auteursrecht op door Jongeneel of in haar opdracht vervaardigde ontwerpen, tekeningen, schetsen, litho’s,foto’s, programmatuur (software), modellen, stempels, stansvormen, clichés, dessins etc. blijft te allen tijde bijJongeneel berusten. Zonder schriftelijke toestemming van Jongeneel mag niets worden verveelvoudigd of aanderden ter hand worden gesteld.

88. De afnemer vrijwaart Jongeneel voor alle gevolgen van een eventuele inbreuk op enig recht van derden indienJongeneel op verzoek van de afnemer een bepaald beeld, tekening, model of een bepaalde vormgeving van diederde heeft gebruikt.

89. Indien de afnemer aan Jongeneel grondstoffen, hulpmaterialen, ingrediënten of drukwerk ter beschikking steltom te worden verwerkt in de door de afnemer bij Jongeneel gekochte zaken, dan vrijwaart de afnemer Jongeneeluitdrukkelijk tegen mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op auteursrechten en rechtenuit octrooien, merken of modellen.

13. VERPAKKINGSMACHINES EN -APPARATEN

90. Op de levering van verpakkingsmachines en -apparaten zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaardenonverkort van toepassing voor zover daarvan in deze bepaling niet wordt afgeweken.

91. Verpakkingsmachines en -apparaten worden afgeleverd op het door de afnemer aangegeven adres naast hetvervoermiddel waarmee de artikelen zijn bezorgd. Indien plaatsing kan geschieden op de begane grond en daarvoorgeen hulpmiddelen van derden nodig zijn, geschiedt de plaatsing kosteloos. De plaatsing dient plaats tekunnen vinden binnen 30 minuten nadat de goederen naast het vervoermiddel zijn uitgeladen. Bij overschrijdingvan deze tijdslimiet is Jongeneel gerechtigd om op basis van de gebruikelijke uurtarieven die extra tijd, afgerondop een half uur of gedeelte daarvan, aan de afnemer in rekening te brengen. Indien Jongeneel hulpmiddelen vanderden moet inschakelen om plaatsing te realiseren, als ook bij vertikaal transport, komen de daarmee samenhangendekosten voor rekening van de afnemer.

92. Onverkort het bepaalde in deze voorwaarden gelden de prijzen: exclusief installatie; exclusief instructie; exclusiefhef- en hijswerktuigen en exclusief eventuele noodzakelijk gebleken verbouwingskosten.

93. Indien hef- en hijswerktuigen worden ingezet of indien op andere wijze wordt zorg gedragen of wordt geassisteerdbij het takelen van de machine geschiedt dit volledig voor rekening en risico van de afnemer.

94. De afnemer dient ervoor te zorgen dat ter plekke waar de betreffende machine of het betreffende apparaat dientte worden geplaatst, alle benodigde voorzieningen, welke dan ook, aanwezig zijn. Lucht en watervoorzieningendienen indien noodzakelijk beschikbaar te zijn binnen één meter van de machine of het betreffende apparaat.Machines en/of de betreffende apparaten die elektrische voeding nodig hebben zijn door Jongeneel voorzien vaneen stekker. Voor machines die zogeheten krachtstroom nodig hebben dient de afnemer Jongeneel vooraf hettype stekker kenbaar te maken. De afnemer dient er rekening mee te houden dat het gewenste vermogen vaneen machine dermate hoog kan zijn dat speciale elektrische schakelvoorzieningen noodzakelijk zijn. Voor zovermogelijk de afnemer hieromtrent voor de plaatsing worden geïnformeerd.

95. De installatie van machines en/of -apparaten is voltooid nadat met succes is proefgedraaid. Indien proefdraaienniet mogelijk is vanwege enige aan de afnemer te wijten oorzaak is de installatie voltooid nadat de machine ofhet apparaat door Jongeneel is geïnstalleerd en productiegereed is.

96. Problemen ten aanzien van de installatie ontslaan de afnemer nimmer van de verplichting om onverkort aan haarbetalingsverplichtingen jegens Jongeneel te voldoen.

97. De afnemer is gehouden een opleveringsverklaring te ondertekenen. Indien de afnemer weigert daartoe over tegaan wordt deze weigering beschouwd als een acceptatie van de oplevering.

98. Verpakkingsmachines en/of -apparaten zijn nooit zodanig af te schermen dat (alle) bewegende delen niet vanbuitenaf met de handen te bereiken zijn. Dit is inherent aan verpakken. Jongeneel heeft ten aanzien van de veiligheidvan haar producten de maximaal mogelijke veiligheidseisen in acht genomen. De bediener van de machineof het apparaat dient nooit met de handen in het machinegedeelte te komen als deze in werking is. De machineen/of het apparaat is zodanig geconstrueerd dat zulks ook niet nodig is. Mocht tijdens het productieproces bij deafnemer een te verpakken artikel in de machine of het apparaat vast komen te zitten of mocht de toevoer vanverpakkingsmateriaal en/of plakband en/of krammen en/of band stagneren dan dient de machine of het apparaatonmiddellijk uitgeschakeld te worden totdat het euvel is verholpen.

99. Door Jongeneel afgeleverde verpakkingsmachines en/of apparaten voldoen aan de vereiste wettelijke veiligheidseisenen zijn voorzien van een CE markering. Indien de afnemer niettemin extra veiligheidsvoorzieningenwenst of andere extra voorzieningen dan zullen de daarmee samenhangende kosten door Jongeneel extra in rekeningworden gebracht.

100. De in dit artikel genoemde bedingen gelden zowel voor de door Jongeneel verkochte machines en/of apparatenals wel voor door Jongeneel verhuurde of in bruikleen verstrekte apparatuur.

15. RECLAMES:

101. Zichtbare tekorten/gebreken en/of schades dienen door de afnemer op de vrachtbrief of het afleveringsdocumentkenbaar te worden gemaakt.

102. Indien bij ontvangst van de zaken op de vrachtbrief of reçu geen opmerking is gemaakt met betrekking toteventuele beschadigde zaken, verpakking en/of emballage geldt dat als volledig bewijs dat koper de geleverdezaken bij aflevering in ieder geval uiterlijk in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen.

103. Een klacht omtrent uiterlijk waarneembare, doch redelijkerwijze niet bij ontvangst overeenkomstig het voorgaandartikel vast te stellen, gebreken, dient Jongeneel uiterlijk op de 8e dag na de datum van aflevering te hebben ontvangen.

104. Gebreken die de afnemer redelijkerwijze niet binnen 8 dagen na aflevering heeft kunnen ontdekken, dienen aanJongeneel uiterlijk gemeld te zijn op de 8e dag nadat de afnemer redelijkerwijze geacht moet zijn het gebrek tehebben kunnen ontdekken.

105. Een klacht dient ten minste te bevatten een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek en eenopgave van verdere gegevens waaruit kan worden afgeleid dat de geleverde en door afnemer afgekeurde zakenidentiek zijn.

106. De zaken waarop de klachten betrekking hebben, alsmede de verpakking en emballage, moeten ter bezichtigingen/of keuring voor Jongeneel beschikbaar blijven in de toestand waarin deze zich bevonden op het tijdstip dat degebreken werden geconstateerd en mogen niet worden doorverkocht tenzij Jongeneel hiertoe uitdrukkelijkschriftelijk toestemming heeft gegeven. Indien het beschikbaar houden van de zaken onmogelijk is dient mendoor middel beeldmateriaal (foto/film) de situatie bij aflevering vast te leggen.

107. Indien de klachten een deel van de geleverde zaken betreffen kan dat geen aanleiding zijn tot afkeuring van degehele partij tenzij de geleverde partij in een dergelijk geval redelijkerwijze niet als bruikbaar is te beschouwen.

108. Indien door de afnemer tijdig een schriftelijk gemotiveerde klacht is ingediend welke voldoet aan wat in dezebepaling is opgenomen zal Jongeneel de geleverde zaak/zaken voor zover mogelijk laten keuren door een onderzoeksafdelingvan het Nederlands Verpakkingscentrum te Gouda. Het resultaat van deze keuring is voor beidepartijen bindend.109. Indien een klacht ten aanzien van een geleverde zaak gerechtvaardigd is, zal Jongeneel tot niet meer gehoudenzijn dan het voor haar rekening vervangen van de afgekeurde zaak, dan wel (naar keuze van Jongeneel) het crediterenvan de afnemer voor een bedrag gelijk aan de door de afnemer verschuldigde prijs van de afgekeurdezaak.

110. In geval van totale vervanging of vergoeding van zaken wordt rekening gehouden met het reeds verbruikte deeldaarvan.

111. De afnemer zal het afgekeurde product aan Jongeneel retourneren na haar voorafgaande schriftelijke toestemmingen onder door Jongeneel te bepalen voorwaarden.

112. Elke aanspraak van de afnemer vervalt nadat hij/zij het gekochte in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt ofverwerkt, heeft bedrukt of gesneden, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft laten bewerken of verwerken,heeft laten bedrukken of snijden, dan wel aan derden heeft doorgeleverd, tenzij afnemer aantoont dat hijredelijkerwijze niet in staat is geweest de reclame in een eerder stadium aan Jongeneel kenbaar te maken.

113. De reclametermijn op door Jongeneel verzonden facturen bedraagt 8 dagen. Indien binnen die termijn nietschriftelijk tegen de factuur is geprotesteerd wordt deze geacht de onderliggende transactie met Jongeneel correctweer te geven.

114. Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen, wordt afnemer geacht het geleverde respectievelijkde factuur te hebben goedgekeurd, vervalt het recht op reclame en worden reclames niet meer door Jongeneelin behandeling genomen. Bovendien dient enige vordering op grond van verborgen gebreken als vervallen teworden beschouwd indien die niet binnen zes maanden na de melding als bedoeld in artikel 104 en niet binneneen jaar na levering door de afnemer is ingesteld.

115. Jongeneel is van iedere aansprakelijkheid ontslagen en niet gehouden klachten over gebreken te accepterenen/of te onderzoeken indien de afnemer niet op stipte wijze zijn betalingsverplichtingen dan wel andere verplichtingenjegens Jongeneel is nagekomen en ook niet in het geval dat de afnemer en/of derden al dan niet op lastvan de afnemer, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, enige wijziging of reparatie aan de door Jongeneelgeleverde zaken hebben aangebracht respectievelijk hebben verricht.

116. Klachten geven aan de afnemer niet het recht tot opschorting van betalingsverplichtingen of andere jegensJongeneel bestaande verplichtingen over te gaan.

16. GARANTIE:

117. Met inachtneming van de in deze algemene voorwaarden genoemde beperkingen garandeert Jongeneel dedeugdelijkheid van de door haar geleverde zaken mits alle instructies met betrekking tot het gebruik van deze zakenstrikt zijn opgevolgd. Onder zaken als bedoeld in dit artikel zijn mede te verstaan verpakkingsmachines en/of-apparaten.

118. De garantie op verpakkingsmachines en/of -apparaten vangt aan op de dag van aflevering van die zaken. Degarantieperiode verstrijkt 6 maanden daarna.

119. De goede werking van door Jongeneel verkochte dan wel verhuurde of in bruikleen verstrekte apparatuur wordtuitsluitend gegarandeerd indien verpakkings-en hulpmaterialen worden gebruikt die door Jongeneel zijn geleverddan wel waarvan Jongeneel de specificaties heeft goedgekeurd. De afnemer heeft de mogelijkheid om met Jongeneeleen onderhoudscontract op verkochte verpakkingsapparatuur te sluiten. Hiervoor wordt door Jongeneeleen afzonderlijke overeenkomst met afnemer gesloten.

120. Alle garantie-aanspraken van de afnemer vervallen indien door de afnemer op of ten behoeve van de machineniet het materiaal wordt gebruikt dat door Jongeneel wordt geleverd.

121. Jongeneel aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid voor gebreken waarvan de afnemer aantoont dat deze voor ofbinnen de garantieperiode zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als een direct gevolg van verkeerde vervaardigingof verkeerde door Jongeneel gekozen bewerking dan wel als gevolg van door Jongeneel gebruikte ondeugdelijkematerialen. Indien het gebrek het gevolg is van enige andere oorzaak, is Jongeneel niet aansprakelijk.122. Voorrijdkosten en arbeidsloon (incl. reiskosten) vallen niet onder de garantie en worden door Jongeneel aanafnemer in rekening gebracht.

123. Niet onder deze garantie vallen gebreken die geheel of gedeeltelijk een oorzaak vinden in grondstoffen, materialenof constructies, door de afnemer gekozen of aan Jongeneel verplicht opgelegd door enige derde, danwel alsgevolg van een regeling van overheidswege.

124. Jongeneel garandeert de bruikbaarheid van de door haar geleverde zaken bij een (in de branche) normaalgebruik. Bij een abnormaal hoge gebruiksfrequentie vervalt de garantie. De garantie vervalt tevens indien de artikelenworden aangewend voor enig ander doel dan waarvoor deze gebruikelijk worden geleverd.

125. Niet onder de garantie vallen gevolgen van specifieke ontwikkelingsrisico’s van nieuw ontwikkelde zaken.

126. Indien Jongeneel aansprakelijk is uit hoofde van garantie is deze aansprakelijkheid beperkt tot het vervangen vande ondeugdelijke artikelen dan wel terugbetaling van het voor deze ondeugdelijke artikelen gefactureerde bedrag,zulks ter vrije keuze van Jongeneel. De vervanging van artikelen is beperkt tot herlevering exclusief vrachtkosten.In geval van vervanging wordt een nieuwe garantie voor de vervangende zaken verstrekt, welke garantie aanvangtop de dag van aflevering van de vervangende zaken.

127. Jongeneel is niet tot enige garantie gehouden, indien de afnemer niet volledig-, dan wel niet tijdig voldoet aanzijn verplichtingen uit deze of uit enige andere overeenkomst met Jongeneel.

128. Jongeneel is niet tot enige garantie gehouden in het geval dat zij niet de producent is van de door haar geleverdeartikelen en de afnemer een garantie heeft ontvangen van de fabrikant, hetzij rechtstreeks, hetzij via Jongeneel.In dat geval de aansprakelijkheid van Jongeneel beperkt tot de aansprakelijkheid zoals die wordt aanvaard doorde leverancier van die zaken.

17. OVERMACHT

129. Indien de uitvoering van de overeenkomst niet mogelijk is en niet aan een tekortkoming van één der partijen tewijten is en indien voorts voorzienbaar is dat de vertraging langer dan zes weken zal duren, dan zal ieder derpartijen gerechtigd zijn om de overeenkomst in onderling overleg te beëindigen zonder dat aan de andere partijenige schadevergoeding verschuldigd zal zijn.

130. In geval van een omstandigheid als bedoeld in het vorige lid, heeft Jongeneel het recht tot afrekening van hetdeel van de koopsom op grond van de reeds verrichtte arbeid, geleverde materialen en overige gemaakte kosten.

131. Als omstandigheid in het eerste lid geldt iedere gebeurtenis of omstandigheid, ook die ten tijde van het sluitenvan de overeenkomst waren te voorzien, die de nakoming bemoeilijkt of onmogelijk maakt dan wel bedrijfseconomischvoor Jongeneel zo bezwaarlijk wordt, dat verdere uitvoering van de werkzaamheden door Jongeneel inredelijkheid niet meer verlangd kan worden.

18. AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE:

132. Jongeneel is niet aansprakelijk voor schade aan de producten anders dan met inachtneming van de gegevengaranties ter zake.

133. Jongeneel is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschadedie de afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder ismede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

134. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid vanJongeneel te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van een overeenkomst door Jongeneel aan deafnemer gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting), per product of dienstverlening tenaanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.

135. Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de contractuele en wettelijke aansprakelijkheidvan Jongeneel in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffendeovereenkomst voor de prestaties van Jongeneel in de periode van 3 maanden voorafgaande aan degebeurtenis ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.

136. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Jongeneel (of van haar leidinggevend personeel), zal de afnemer Jongeneel vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdendemet (het gebruik van) de producten of dienstverlening en zal hij Jongeneel alle schade vergoeden die Jongeneellijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

137. In geval van een onrechtmatige daad van Jongeneel, of van zijn werknemers of ondergeschikten waarvoorJongeneel rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is Jongeneel slechts aansprakelijk voor vergoedingvan schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet ofgrove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan de dekking voor Jongeneelop haar polis Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven bij Nationale Nederlanden, thansP 2.500.000,-- per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissengeldt als één gebeurtenis en met een maximumbedrag van P 5.000.000,-- per jaar.

138. Jongeneel is niet aansprakelijk indien de veiligheidseisen als bedoeld in hoofdstuk 13 van deze voorwaarden nietstipt worden opgevolgd. De afnemer dient zijn bedienend personeel zelf van de veiligheidsinstructies op dehoogte te brengen.

139. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat afnemer na het ontstaandaarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Jongeneel heeft gemeld.140. Vorderingen, waarvoor Jongeneel aansprakelijk is gesteld, vervallen indien de afnemer Jongeneel niet binnen 6maanden, nadat hij haar schriftelijk heeft aangemaand en in gebreke heeft gesteld, in rechte heeft betrokken.

19. SLOTBEPALINGEN:

141. Van deze algemene voorwaarden kunnen vertalingen in omloop worden gebracht. De Nederlandse tekst isbindend.

142. Alle geschillen welke mochten ontstaan uit overeenkomsten waarop deze algemene leveringsvoorwaarden vantoepassing zijn, worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij de afnemer binnen eenmaand nadat hij door Jongeneel in kennis is gesteld dat deze het geschil bij de op grond van de voorwaardentoepasselijke rechter zal aanbrengen, schriftelijk te kennen heeft gegeven te kiezen voor de volgens de bepalingenvan de wet bevoegde relatieve rechter en behoudens het recht van Jongeneel om voor de op grond van dewet bevoegd zijnde rechter te kiezen.

143. Op een met Jongeneel gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.